BCTC Quý 3/2023 CVN - Lợi nhuận quý 3 gấp 41,4 lần so với cùng kỳ, đạt 9,31 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 129,26%, trong khi giá vốn tăng 74,68%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,51%, và chi phí bán hàng giảm 37,79%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,31 tỷ đồng, tăng 4.140,22%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 17,26 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 297 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-01-2024 là 3.400 VND/cổ phiếu.