BCTC Quý 3/2023 DL1 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 11,53% so với cùng kỳ, lãi 14,67 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 8,97%, giá vốn giảm 6,39%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,75% và chi phí bán hàng tăng 12,53%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,67 tỷ đồng, tăng 11,53%.
  • Chi phí tài chính giảm 15,61%, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,65%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 951,63 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.062,36 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 3.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây