BCTC Quý 3/2023 DSP - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 17,87 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 13,44%, giá vốn giảm 2,92%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,91%, trong khi chi phí bán hàng tăng 0,62%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,63 tỷ đồng, giảm 1.450,44%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 622,73 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.186,84 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây