BCTC Quý 3/2023 EBS - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 4,49 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 9,83%, giá vốn giảm 0,05%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 71,56% trong khi chi phí bán hàng giảm 9,83%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,49 tỷ đồng, tăng 123,47%.
  • Chi phí tài chính giảm 57,77%, trong đó chi phí lãi vay giảm 17,88%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 50,35 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 102,19 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây