BCTC Quý 3/2023 HAP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 5,05 tỷ đồng, giảm 59,52% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 47,84%, giá vốn giảm 33,23%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 65,79% và chi phí bán hàng giảm 60,32%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,05 tỷ đồng, giảm 59,52%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính giảm 170,06%, trong đó chi phí lãi vay giảm 90,42%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 286,99 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.110,98 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 4.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây