BCTC Quý 3/2023 HHC - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 24,27 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 34,99%, giá vốn giảm 41,22%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,37% và chi phí bán hàng giảm 34,74%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 24,27 tỷ đồng, tăng 117,14%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính giảm 10,02%, trong đó chi phí lãi vay giảm 11,07%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 423,19 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 164,25 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây