BCTC Quý 3/2023 IDP - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 32,76% so với cùng kỳ, lãi 255,4 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 0,97%, giá vốn giảm 5,56%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,14% trong khi chi phí bán hàng giảm 2,87%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 255,4 tỷ đồng, tăng 32,76%.
  • Chi phí tài chính tăng 54,94%, trong đó chi phí lãi vay tăng 27,4%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.685,58 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty cũng tăng vốn điều lệ lên 613,5 tỷ đồng.