BCTC Quý 3/2023 KHW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 56,46% so với cùng kỳ, lãi 22,86 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 17,29%, giá vốn tăng 10,35%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,88% và chi phí bán hàng không thay đổi so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 22,86 tỷ đồng, tăng 56,46%.
  • Chi phí tài chính tăng 107,71%, trong đó chi phí lãi vay tăng 107,71%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định vào cuối quý 3/2023 là 1.256,81 tỷ đồng.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 286 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây