BCTC Quý 3/2023 L40 - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 0,75 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 41,15% và giá vốn giảm 40,18%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,42 tỷ đồng, tăng 65,16%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 100%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 80,72 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 36 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây