BCTC Quý 3/2023 NDW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 16,02 tỷ đồng, giảm 1,44% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 0,68%, giá vốn tăng 3,73%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,44% trong khi chi phí bán hàng giảm 11,4%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 16,02 tỷ đồng, giảm 1,44%.
  • Chi phí tài chính tăng 14,42%, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,42%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.255,87 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 343,12 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây