BCTC Quý 3/2023 NVT - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 6,69 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 7,46%, giá vốn tăng 2,78%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,88% và chi phí bán hàng tăng 24,4%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,58 tỷ đồng, giảm 105,71%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 939,06 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 905 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-11-2023 là 7.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây