BCTC Quý 3/2023 POV - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 6,99 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 7,94%, giá vốn tăng 4,58%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 162,89% và chi phí bán hàng tăng 197,14%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,99 tỷ đồng, tăng 251,76%.
  • Chi phí tài chính tăng 21,09%, trong đó chi phí lãi vay tăng 21,09%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 361,78 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 125 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây