BCTC Quý 3/2023 QHD - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 98,37% so với cùng kỳ, lãi 5,52 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 11,21%, giá vốn tăng 6,85%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,16% và chi phí bán hàng tăng 20,41%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,52 tỷ đồng, tăng 98,37%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 59,27%, trong đó chi phí lãi vay giảm 65,23%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 135,12 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 55,25 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây