BCTC Quý 3/2023 QNC - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,8 lần so với cùng kỳ, đạt 39,03 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 11,24%, giá vốn giảm 4,76%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,22% và chi phí bán hàng tăng 58,31%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 39,03 tỷ đồng, tăng 381,73%.
  • Chi phí tài chính tăng 165,72%, trong đó chi phí lãi vay tăng 171,59%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.969,82 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 600 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 7.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây