BCTC Quý 3/2023 TKU - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 12,81 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 41,65%, giá vốn giảm 34,31%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,61%, trong khi chi phí bán hàng tăng 3,58%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 6,34 tỷ đồng, giảm 125,11%.
  • Về tình hình tài chính trong quý 3/2023, chi phí tài chính giảm 43,89%, trong đó chi phí lãi vay tăng 38,24%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 676,53 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 468,81 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 11.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây