BCTC Quý 3/2023 TYA - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,13 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 30,12%, giá vốn giảm 34,28%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,78% trong khi chi phí bán hàng giảm 8,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,13 tỷ đồng, tăng 123,38%.
  • Chi phí tài chính giảm 13,12%, trong đó chi phí lãi vay giảm 21,86%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 513,7 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 306,9 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 10.150 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây