BCTC Quý 3/2023 VCW - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 35,83 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 3,28%, trong khi giá vốn tăng 48,98%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,36 tỷ đồng, giảm 104,75%.
  • Chi phí tài chính tăng 208,76%, trong đó chi phí lãi vay tăng 208,62%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.302,58 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 750 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 29.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây