BCTC Quý 3/2023 VCX - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,5 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 17,85% và giá vốn giảm 18,06%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,34% trong khi chi phí bán hàng tăng 10,19%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,48 tỷ đồng, giảm 219,15%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 16,77%, trong đó chi phí lãi vay tăng 15,99%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.166,19 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 265,3 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây