BCTC Quý 3/2023 VIW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 42,78% so với cùng kỳ, lãi 4,24 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 31,86%, giá vốn tăng 34,61%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,36% trong khi chi phí bán hàng giảm 61,64%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,24 tỷ đồng, tăng 42,78%.
  • Chi phí tài chính tăng 74,89%, trong đó chi phí lãi vay tăng 77,65%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 816,06 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 580,19 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây