BCTC Quý 4/2023 AAM - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,7 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Thủy sản MeKong vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 10,87% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 1,79%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21,53% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 19,29%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 0,38 tỷ đồng, giảm 111,43% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 136,76 tỷ đồng, giảm 35,49% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 0,7 tỷ đồng, giảm 95,84% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 119,99 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 123,46 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 8.910 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây