BCTC Quý 4/2023 CMP - Doanh nghiệp lỗ 7,91 tỷ đồng.

  • Công ty Cảng Chân Mây vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 19,18%, trong khi giá vốn tăng 21,67%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,76%, trong khi chi phí bán hàng giảm 30,45%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 4,49 tỷ đồng, tăng 16,29% so với cùng kỳ.
  • Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 227,27 tỷ đồng, tăng 24,55% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt âm 7,91 tỷ đồng, tăng 15,48% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 9,33%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 9,33% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.043,23 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ nguyên ở mức 324,05 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây