BCTC Quý 4/2023 DIH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 9,94 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 88,04% và giá vốn giảm 60,41% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,27% trong khi chi phí bán hàng giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 15,35 tỷ đồng, giảm 370,5% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 290,92 tỷ đồng, tăng 65,5% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 9,94 tỷ đồng, tăng 64,53% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 21,98 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 59,95 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 23.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây