BCTC Quý 4/2023 DWS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 20,21% so với cùng kỳ, lãi 11,6 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 1,68% và giá vốn giảm 2,74% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 52,49%, trong khi chi phí bán hàng giảm 31,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 20,21% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 453,13 tỷ đồng, tăng 8,62% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 43,13 tỷ đồng, tăng 18,38% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 16,29%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 16,29% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 901,64 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 259,18 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây