BCTC Quý 4/2023 DXV - Doanh nghiệp lỗ 8,34 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 20,07% và giá vốn giảm 12,4% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 80% trong khi chi phí bán hàng giảm 8,16% so với cùng kỳ.
  • Kết quả là lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 6,07 tỷ đồng, giảm 4.070,37% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 169,63 tỷ đồng, giảm 23,98% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, đạt âm 8,34 tỷ đồng, giảm 4.372,79% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 100,15 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 99 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 3.770 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây