BCTC Quý 4/2023 DZM - Doanh nghiệp lỗ 6,76 tỷ đồng.

  • Công ty Cơ điện Dzĩ An vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 29,04% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 30,03%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh 50,45%, còn chi phí bán hàng giảm 37,44%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,21 tỷ đồng, tăng 91,48% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 24,94 tỷ đồng, giảm 13,38% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 6,76 tỷ đồng, tăng 20,57% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh 99,82%, trong đó chi phí lãi vay giảm 99,81% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 84,59 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 53,96 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây