BCTC Quý 4/2023 ECI - Doanh nghiệp lỗ 5,95 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Tập Đoàn ECI đã ghi nhận một số biến động trong báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty đã giảm 64,07% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 63,07%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đã giảm 8,02% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 161,34%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 1,86 tỷ đồng, giảm 293,91% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đã giảm 66,17% so với cùng kỳ, đạt 18,33 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 323,61% so với cùng kỳ, đạt âm 5,95 tỷ đồng.
  • Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 0,07% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,77%.
  • Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 8,69 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 18,6 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây