BCTC Quý 4/2023 G36 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 17,29 tỷ đồng, giảm 42,69% so với cùng kỳ.

  • Trong báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng Công ty 36 - CTCP, có những thông tin sau: - Doanh thu của công ty trong quý 4 giảm 14,93% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 14,63% so với cùng kỳ. - Lợi nhuận sau thuế đạt 17,29 tỷ đồng, giảm 42,69% so với cùng kỳ. - Tổng doanh thu cả năm 2023 đạt 1.399,04 tỷ đồng, tăng 5,82% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 17,71 tỷ đồng, giảm 20,21% so với cùng kỳ. - Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 365,4% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,99% so với cùng kỳ. - Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.857,8 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. - Vốn điều lệ của công ty đã được tăng lên 1.037,45 tỷ đồng. - Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 7.700 VND/cổ phiếu. Các biểu đồ thể hiện tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của công ty có thể được xem tại các liên kết sau: - Báo cáo tăng trưởng doanh thu: [link](https://report.entrade.com.vn/public/question/97c21c9d-6437-4842-a3f0-5fc7592c59e8?symbol=G36#hide_parameters=symbol&titled=true) - Báo cáo tăng trưởng lợi nhuận: [link](https://report.entrade.com.vn/public/question/8d1a37bd-7521-4307-a364-3f2b28e0adf2?symbol=G36#hide_parameters=symbol&titled=true) - Báo cáo cơ cấu tài sản: [link](https://report.entrade.com.vn/public/question/c72b6c3e-e268-4e73-8a1c-5299c11b3be8?symbol=G36#hide_parameters=symbol&titled=true) - Báo cáo cơ cấu nguồn vốn: [link](https://report.entrade.com.vn/public/question/140d3161-99d6-4341-8dbc-5647b2e17283?symbol=G36#hide_parameters=symbol&titled=true).

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây