BCTC Quý 4/2023 HAP - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 8,11 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 56,22% và giá vốn giảm 54,25% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 86,88% và chi phí bán hàng giảm 49,93% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 130,19% so với cùng kỳ, đạt 8,11 tỷ đồng. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 299,8 tỷ đồng, giảm 52,62% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 18 tỷ đồng, tăng 171,31% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 121,02% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 85,2% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 287,7 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.110,98 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 4.640 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây