BCTC Quý 4/2023 HJC - Lợi nhuận quý 4 gấp 5,2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,62 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Hòa Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 35,43% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 37,14%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 7,77%, trong khi chi phí bán hàng giảm 2,76%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,62 tỷ đồng, tăng 524,71% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 608,69 tỷ đồng, tăng 10,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 8,88 tỷ đồng, tăng 15,66% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 36,28% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 67,15%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 296,56 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 128,53 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 6.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây