BCTC Quý 4/2023 KHW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 20,89% so với cùng kỳ, lãi 9,77 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty tăng 7,87%, trong khi giá vốn tăng 4,96%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên đến 77,09%, trong khi chi phí bán hàng giảm 8,33%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 9,77 tỷ đồng, tăng 20,89% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 385,97 tỷ đồng, tăng 15,21% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 61,35 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 6,78%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 6,78% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.279,79 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 286 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 24.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây