BCTC Quý 4/2023 KOS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 95,99% so với cùng kỳ, lãi 4,64 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần KOSY vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 11,95% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 3,23%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 1,79% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 2.203,36%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,64 tỷ đồng, tăng 95,99% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.314,57 tỷ đồng, giảm 2,15% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 19,63 tỷ đồng, giảm 9,62% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 11,08% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,92% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.219,15 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 2.164,81 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 39.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây