BCTC Quý 4/2023 LM8 - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 2,99% so với cùng kỳ, lãi 5,12 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Lilama 18 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 10,88% và giá vốn giảm 11,39% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 2,99% so với cùng kỳ, đạt 5,12 tỷ đồng.
  • Tổng doanh thu trong cả năm 2023 của Lilama 18 đạt 1.329,01 tỷ đồng, giảm 2,27% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 18,44% so với cùng kỳ, đạt 11,83 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 27,14% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 25,65% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, Lilama 18 tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023.
  • Tính đến cuối quý 4/2023, nguyên giá tài sản cố định của công ty đạt 524,17 tỷ đồng. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 93,89 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của Lilama 18 tại ngày 05-02-2024 là 14.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây