BCTC Quý 4/2023 M10 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 26,14 tỷ đồng, giảm 46,36% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty May 10 - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 1,75% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 7,31%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 25,38% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 9,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 26,14 tỷ đồng, giảm 46,36% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 4.139,12 tỷ đồng, giảm 8,99% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 103,21 tỷ đồng, giảm 16,66% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 53,74% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,83%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.728,75 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 317,51 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 21.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây