BCTC Quý 4/2023 NQN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 40,07% so với cùng kỳ, lãi 12,5 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 10,85% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 9,28%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 18,65% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 32,17%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 40,07% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đã đạt 780,74 tỷ đồng, tăng 19,38% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 18,19% lên 52,59 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 19,58% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 19,58%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với tổng giá trị tài sản cố định đạt 2.763,18 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 508,32 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây