BCTC Quý 4/2023 OIL - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 576,73 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 45,52% và giá vốn tăng 50,69% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 20,92% và chi phí bán hàng giảm 28,53% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 51,6 tỷ đồng, giảm 115,3% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 102.668,9 tỷ đồng, giảm 1,48% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 576,73 tỷ đồng, giảm 11,44% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 17,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 26,27% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 8.816,29 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 10.342,3 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây