BCTC Quý 4/2023 POW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 332,45 tỷ đồng, giảm 60,93% so với cùng kỳ.

  • Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 16,28% và giá vốn giảm 13,77% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 332,45 tỷ đồng, giảm 60,93% so với cùng kỳ.
  • Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu đạt 27.944,69 tỷ đồng, giảm 0,99% so với cùng kỳ, và lợi nhuận lũy kế đạt 1.075,05 tỷ đồng, giảm 47,83% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 278,22% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,89% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 69.906,82 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 23.418,72 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 02-02-2024 là 11.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây