BCTC Quý 4/2023 PPH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 60,55 tỷ đồng, giảm 32,07% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Phong Phú vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 22,1% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 29,84%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 5,58% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 60,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 60,55 tỷ đồng, giảm 32,07% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 1.749,38 tỷ đồng, tăng 0,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 331,31 tỷ đồng, giảm 29,79% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty đã giảm 25,19% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 15,6% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.402,56 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 746,71 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 25.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây