BCTC Quý 4/2023 PVT - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 1,43% so với cùng kỳ, lãi 230,16 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí cho thấy doanh thu công ty đã tăng 12,89% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 16,69%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 10,86%, trong khi chi phí bán hàng giảm 37,32% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 230,16 tỷ đồng, tăng 1,43% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 9.461,5 tỷ đồng, tăng 4,58% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 970,37 tỷ đồng, tăng 13,18% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính tăng 55,49% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 104,46% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 16.175,91 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 3.236,51 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 26.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây