BCTC Quý 4/2023 PXA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,98 tỷ đồng, giảm 69,84% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 71,59% và giá vốn giảm 86,05% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,08% và chi phí bán hàng giảm 47,19% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,98 tỷ đồng, giảm 69,84% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 61,35 tỷ đồng, tăng 113,6% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế chỉ đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 97,63% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 34,18%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 34,18% so với cùng kỳ.
  • Công ty duy trì nguyên giá tài sản cố định ở mức 29,06 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Đồng thời, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 150,86 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 1.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây