BCTC Quý 4/2023 QHD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 6,42 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 14,11% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 19,67%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 21,89% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 43,96%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,42 tỷ đồng, giảm 15,2% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 310,78 tỷ đồng, tăng 3,47% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 23,76 tỷ đồng, tăng 29,85% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 65,56% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 65,56% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 142,35 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 55,25 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây