BCTC Quý 4/2023 QNW - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 1,38 tỷ đồng.

  • Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 32,55%, trong khi giá vốn tăng 2,04%.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,11% và chi phí bán hàng giảm 13,52%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,38 tỷ đồng, tăng 138,44% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 80,73 tỷ đồng, tăng 14,44% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 10,65 tỷ đồng, tăng 40,09% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 19,17%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 19,17%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 226,37 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 6.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây