BCTC Quý 4/2023 SD4 - Doanh nghiệp lỗ 135,64 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Sông Đà 4 ghi nhận sự tăng trưởng 30,93% trong doanh thu và 149,22% trong giá vốn.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 92,71 tỷ đồng, giảm 2.430,71%.
  • Trên cả năm 2023, doanh thu lũy kế đạt 267,97 tỷ đồng, giảm 21,28%, và lợi nhuận lũy kế âm 135,64 tỷ đồng, giảm 4.227,29%.
  • Trên mặt tài chính, chi phí tài chính giảm 41,38%, trong đó chi phí lãi vay giảm 73,35%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá đạt 369,84 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 103 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 10-04-2024 là 3.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây