BCTC Quý 4/2023 SDD - Doanh nghiệp lỗ 19,78 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 55,95% và giá vốn giảm 54,05% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 16,85% so với cùng kỳ, đạt mức âm 4,21 tỷ đồng.
  • Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 57,69 tỷ đồng, tăng 16,92% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế đạt mức âm 19,78 tỷ đồng, giảm 116,57% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 20,18% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 20,18% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 253,61 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 160,08 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 2.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây