BCTC Quý 4/2023 SDU - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 0,3 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 8,9% và giá vốn giảm 6,36% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 30,47% trong khi chi phí bán hàng tăng 27,56% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,3 tỷ đồng, tăng 159,53% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 88,21 tỷ đồng, tăng 2,36% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng tăng 35,46% lên mức 1,6 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 74,27% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 79,65% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 255,69 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây