BCTC Quý 4/2023 SEA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 51,31 tỷ đồng, giảm 21,77% so với cùng kỳ.

  • Trong báo cáo tài chính quý 4/2023 của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, có những thông tin sau: - Doanh thu của công ty trong quý 4 giảm 43,51% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 48,29% so với cùng kỳ. - Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,32% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 6,96% so với cùng kỳ. - Lợi nhuận sau thuế đạt 51,31 tỷ đồng, giảm 21,77% so với cùng kỳ. - Tổng doanh thu cả năm 2023 đạt 701,19 tỷ đồng, giảm 28,61% so với cùng kỳ, lợi nhuận lũy kế đạt 229,23 tỷ đồng, giảm 0,39% so với cùng kỳ. - Chi phí tài chính trong quý 4/2023 giảm 22,17% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,2% so với cùng kỳ. - Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 399,55 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. - Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.250 tỷ đồng. - Giá cổ phiếu tại ngày 02-02-2024 là 21.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây