BCTC Quý 4/2023 SP2 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,96 tỷ đồng, giảm 72,91% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 21,27% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 2,68% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,96 tỷ đồng, giảm 72,91% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 151,13 tỷ đồng, giảm 22,88% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 27,6 tỷ đồng, giảm 50,57% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 42,17% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 89,21% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.158,56 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 207,46 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây