BCTC Quý 4/2023 SVG - Doanh nghiệp lỗ 8,74 tỷ đồng.

  • Trong quý 4/2023, CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn ghi nhận một số biến động trong báo cáo tài chính.
  • Doanh thu của công ty giảm 11,88% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 6,49%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 85,46%, trong khi chi phí bán hàng giảm 44,29%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 8,88 tỷ đồng, giảm 528,83% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 236,21 tỷ đồng, giảm 13,55% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng đạt âm 8,74 tỷ đồng, giảm 387,08% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 30,18% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 30,18%. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 712,92 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 293,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 5.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây