BCTC 2023 SVG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 13,55% trong kỳ này, đồng thời giá vốn giảm nhanh hơn 11,06%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 6,21%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 24,83%.
  • Chi phí tài chính giảm 15,73%, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,73% và công ty đã giảm số dư nợ vay 15,62%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 294 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 5.97 xuống còn 5.49, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng từ 2.75 lên 2.86.
  • Chi phí bán hàng giảm 37,08%, trong khi chi phí quản lý tăng 0,26%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây