BCTC Quý 4/2023 TCL - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 22,09% so với cùng kỳ, lãi 32,99 tỷ đồng.

  • Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 33,18%, trong khi giá vốn tăng 40,24%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,25%, trong khi chi phí bán hàng giảm 2,24%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 32,99 tỷ đồng, tăng 22,09% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 1.528,68 tỷ đồng, tăng 12,81% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 143,76 tỷ đồng, tăng 15,41% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính giảm 36,29%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 36,29%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 928,67 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 301,58 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 37.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây