BCTC Quý 4/2023 TGG - doanh nghiệp lỗ 15,69 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần The Golden Group vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 408,71% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 381,34%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,15 tỷ đồng, tăng 98,76% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 6,4 tỷ đồng, giảm 98,89% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt âm 15,69 tỷ đồng, tăng 30,11% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 75,5% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 76,09% so với cùng kỳ.
  • Công ty vẫn duy trì vốn điều lệ ở mức 273 tỷ đồng.